مدیرعامل ذوب آهن به سازمان لیگ رفت

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان برای پیگیری برخی امور این تیم به سازمان لیگ فوتبال ایران رفت.