افتتاح گلخانه هیدرو پونیک ۴۲۰ تنی سبزی و صیفی

با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گلخانه هیدرو پونیک ۴۲۰ تنی سبزی و صیفی به بهره برداری رسید.