استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتی اراک در #رسانه ها
انتشار خبر پیش رویداد اولین استارتاپ ویکند دانشگاه صنعتی اراک در مجله الکترونیکی دنیای تراشه

لینک مطالعه مجله:
http://chipsetmag.com/mag/chipset-005

www.chipsetmag.com